Polityka zwrotów

§ 1 Dostawa

 1. Klient ma obowiązek ocenić stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy i w obecności listonosza albo kuriera.
 2. W przypadku uszkodzenia towaru Klient powinien w obecności listonosza albo kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia.
 3. Klient może wnieść także reklamację w związku z ubytkiem zawartości przesyłki lub jej uszkodzeniem poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie
  1. Inpost: https://inpost.pl/reklamacja
 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Jeżeli zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, Sprzedawca na swój koszt wyśle Klientowi będącemu konsumentem towar wolny od wad.
 5. Klient będący przedsiębiorcą może dochodzić swoich praw związanych
  z ewentualnymi uszkodzeniami towaru w transporcie od Poczty Polskiej oraz Inpost.

§ 2 Reklamacja i zwroty

 1. Informację o udzieleniu gwarancji na wybrany Towar można uzyskać pod numerem tel: +48 518 812 190
 2. Produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta,
  w przypadku wykrycia wady należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu wskazanym w §5 pkt 1.
 3. Klientowi przysługuje rękojmia sprzedawcy za rzecz sprzedaną, tj. odpowiedzialność względem kupującego za wady fizyczne (niezgodność rzeczy z umową) gdy:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym oraz prawne:
 4. sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej
 5. sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej
 6. na sprzedawaną rzecz nałożono ograniczenie w zakresie korzystania z niej lub rozporządzania nią wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (np. zabezpieczenie rzeczy jako dowód w sprawie);
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta, tego kto się za producenta podaje, importera i dystrybutora oraz ich przedstawicieli, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały
  w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 10. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi są następujące:
  1. może żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy,
  2. może żądać usunięcia wady (usunięciem wady jest np. naprawa rzeczy),
  3. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna; wadą istotną jest wada, która nie pozwala na używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
 11. Kupujący niezależnie od gwarancji oraz rękojmi może wymienić towar na inny kontaktując się ze sprzedawcą, w sytuacjach gdy:
  1. Zakupił w wyniku niedopatrzenia towar o innych wymiarach niż zamierzał.
  2. Zakupiony towar posiada inne cechy niepożądane, jednak istnieje możliwość ich wymiany u Sprzedającego na towar o cechach pożądanych.
 12. Kupujący aby zachować prawo do wymiany towaru, musi spełnić następujące warunki:
  1. Zakupiony towar w chwili stwierdzenia niezgodności nie może zostać użyty.
  2. Zakupiony towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu,
   w którym został dostarczony do Kupującego przez Sprzedawcę.
  3. Zakupiony towar zostaje odesłany przez Kupującego do Sprzedawcy na koszt Kupującego lub dostarczony osobiście do siedziby Sprzedawcy.
 13. W zgłoszeniu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, należy podać:
  1. Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk.
  2. Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu).
  3. Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.
  4. Wskazanie terminu ujawnienia się wady.
  5. Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.
 14. Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać drogą pocztową na dane adresowe: 78-100 Kołobrzeg, ul. Mariacka 20A lub drogą e-mail pod adres: kontakt@centrumpiercingu.pl
 15. Reklamacji nie podlega Towar:
  1. który uległ naturalnemu zużyciu,
  2. w którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji,
  3. dostarczony do Sprzedawcy w stanie zanieczyszczonym lub posiadający wady wynikające z niewłaściwego przechowywania.
 16. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego Towaru z dokumentem sprzedaży, Sprzedawca informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.
 17. Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać pod adres:
  78-100 Kołobrzeg, ul. Mariacka 20A
 18. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 19. Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie.
 20. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru..
 21. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów reklamacji.
 22. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt Sprzedawcy.
 23. W przypadku braku możliwości wymiany zareklamowanego Towaru, np. z powodu braku jego dostępności na magazynie, zostaje wystawiona faktura korygująca.
 24. Wymieniony Towar zostaje wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy
 25. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, Towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.
 26. Zdjęcia Towaru zamieszczone na stronie sklepu mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z różnych ustawień monitora. Odcień koloru i różnica nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.
 27. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.
 28. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 29. Sprzedawca,  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.
 30. Wszelkie uwagi i skargi prosimy kierować pod adres e-mail: kontakt@centrumpiercingu.pl
X