Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.centrumpiercingu.pl prowadzony jest przez Centrum piercingu Ewelina Żabicka, z siedzibą pod adresem: 78-100 Kołobrzeg, ul. Mariacka 20A. NIP: 6711817603, REGON:361682161, zwanym dalej „Sprzedawcą”
 2. Numer telefonu do kontaktu: 518 812 190
 3. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: kontakt@centrumpiercingu.pl
 4. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej: „Regulaminem”, skierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, zwanych dalej „Klientami”. Regulamin określa sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem.
 5. Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. Udostępnia  możliwość zamówienia produktów w sklepie internetowym,
  2. Umożliwia założenie konta użytkownika.
 1. Każdy użytkownik sklepu ma bezwzględny zakaz wysyłania/zamieszczania (na e-maila, bezpośrednio do aplikacji) wszelkiego rodzaju plików, które mogą spowodować:
  1. zachwianie pracy lub przeciążenie systemów sprzedawcy,
  2. Naruszenie dóbr osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych oraz  niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. W nadzwyczajnych sytuacjach, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemów sprzedawca może czasowo zaprzestać lub ograniczyć świadczenie usług, bez wcześniejszej informacji o prowadzonych pracach. Dotyczy to prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemów.
 4. Do korzystania ze sklepu internetowego potrzebne jest urządzenie umożliwiające: przeglądanie stron internetowych, wprowadzanie tekstu, wskazywanie i wybieranie interaktywnych elementów stron internetowych.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub momentu zarejestrowania zakupu na stronie sklepu.
 6. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 7. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Przy każdym towarze widocznym na stronach sklepu internetowego podana jest cena brutto (zawierająca podatek VAT) wyrażona w złotych.
 9. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena towaru brutto i koszt dostawy, o czym Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
 10. Ceny widniejące w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 459, ze zm.), zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”, a są zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Wiążą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017, poz. 683, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o prawach konsumenta, i inne właściwe przepisy prawa.

§ 2 Transakcja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać odpowiednie towary, wybrać sposób i adres dostawy, wybrać sposób płatności oraz wypełnić formularz prawidłowymi danymi.
 3. Klient otrzymuje informację o otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji umowa uważana jest za zawartą.

§ 3 Płatność

 1. Płatności można dokonywać w następujące sposoby:
  1. przelewem bankowym
  2. za pobraniem
  3. poprzez system płatności Tpay
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający sprzedaż, który jest przesyłany klientowi razem z zamówionym Towarem w formie trwałego wydruku papierowego.

§ 4 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Unii Europejskiej oraz poza terytorium Unii Europejskiej.
 2. Dostawa realizowana jest przez Pocztę Polską oraz InPost.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o wysłaniu towaru w dniu wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca umieszcza informację o czasie wysyłki liczonym w dniach roboczych, rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Informacja dla Klientów będących konsumentami dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do regulaminu) jest dostępna na stronie sklepu internetowego pod adresem: www.centrumpiercingu.pl/regulamin oraz przekazywana Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania towaru bez podania przyczyny.
 3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@centrumpiercingu.pl
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie w tej samej formie.
 5. Klient będący konsumentem  ma  obowiązek  zwrócić  rzecz  Sprzedawcy  jednak  nie  później  niż 14 dni  od  dnia,  w  którym  odstąpił  od  umowy. Do  zachowania  terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7, na jego rachunek bankowy, którego użył dokonując płatności za towar, a jeżeli korzystał z płatności gotówką albo za pobraniem, Sprzedawca skontaktuje się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wskazania przez niego preferowanego sposobu otrzymania zwrotu pieniędzy. Istnieje możliwość uzgodnienia z Klientem będącym konsumentem innego sposobu zwrotu pieniędzy, który nie będzie się dla niego wiązać
  z dodatkowym kosztem.
 9. Sprzedawca może się wstrzymać  ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru od Klienta będącego konsumentem albo dostarczenia przez niego dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, chyba że Sprzedawca nie poinformował Klienta będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem
  w odniesieniu do umów:
  1. W  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie powinno być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 1219, ze zm.) obowiązuje zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca może zmienić treść regulaminu sklepu internetowego w związku z:
  • dostosowaniem go do bieżących przepisów prawa;
  • zmianami danych adresowych lub firmy Sprzedawcy;
  • zmianą modelu działalności biznesowej Sprzedawcy;
  • wprowadzeniem nowych usług i udogodnień w sklepie internetowym;
  • poprawkami technicznymi i redakcyjnymi.
 4. Zmiana treści regulaminu sklepu internetowego nie ma wpływu na złożone zamówienia i zawarte umowy zgodnie z poprzednią wersją regulaminu, chyba że Klient wyrazi zgodę na zastosowanie wobec niego korzystniejszych nowych postanowień.
 5. W terminie 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu Klienci będą informowani o planowanych zmianach w sposób widoczny, czytelny i jednoznaczny na stronach internetowych sklepu, w tym na stronie głównej.
 6. W przypadku sporu Sprzedawca będzie dążył do polubownego rozwiązania.
 7. Właściwym prawem dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie regulaminu jest prawo polskie.

Polityka zwrotów

§ 1 Dostawa

 1. Klient ma obowiązek ocenić stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy i w obecności listonosza albo kuriera.
 2. W przypadku uszkodzenia towaru Klient powinien w obecności listonosza albo kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia.
 3. Klient może wnieść także reklamację w związku z ubytkiem zawartości przesyłki lub jej uszkodzeniem poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie
  1. Inpost: https://inpost.pl/reklamacja
 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Jeżeli zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, Sprzedawca na swój koszt wyśle Klientowi będącemu konsumentem towar wolny od wad.
 5. Klient będący przedsiębiorcą może dochodzić swoich praw związanych
  z ewentualnymi uszkodzeniami towaru w transporcie od Poczty Polskiej oraz Inpost.

§ 2 Reklamacja i zwroty

 1. Informację o udzieleniu gwarancji na wybrany Towar można uzyskać pod numerem tel: +48 518 812 190
 2. Produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta,
  w przypadku wykrycia wady należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu wskazanym w §5 pkt 1.
 3. Klientowi przysługuje rękojmia sprzedawcy za rzecz sprzedaną, tj. odpowiedzialność względem kupującego za wady fizyczne (niezgodność rzeczy z umową) gdy:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym oraz prawne:
 4. sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej
 5. sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej
 6. na sprzedawaną rzecz nałożono ograniczenie w zakresie korzystania z niej lub rozporządzania nią wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (np. zabezpieczenie rzeczy jako dowód w sprawie);
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta, tego kto się za producenta podaje, importera i dystrybutora oraz ich przedstawicieli, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały
  w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 10. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi są następujące:
  1. może żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy,
  2. może żądać usunięcia wady (usunięciem wady jest np. naprawa rzeczy),
  3. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna; wadą istotną jest wada, która nie pozwala na używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
 11. Kupujący niezależnie od gwarancji oraz rękojmi może wymienić towar na inny kontaktując się ze sprzedawcą, w sytuacjach gdy:
  1. Zakupił w wyniku niedopatrzenia towar o innych wymiarach niż zamierzał.
  2. Zakupiony towar posiada inne cechy niepożądane, jednak istnieje możliwość ich wymiany u Sprzedającego na towar o cechach pożądanych.
 12. Kupujący aby zachować prawo do wymiany towaru, musi spełnić następujące warunki:
  1. Zakupiony towar w chwili stwierdzenia niezgodności nie może zostać użyty.
  2. Zakupiony towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu,
   w którym został dostarczony do Kupującego przez Sprzedawcę.
  3. Zakupiony towar zostaje odesłany przez Kupującego do Sprzedawcy na koszt Kupującego lub dostarczony osobiście do siedziby Sprzedawcy.
 13. W zgłoszeniu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, należy podać:
  1. Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk.
  2. Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu).
  3. Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.
  4. Wskazanie terminu ujawnienia się wady.
  5. Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.
 14. Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać drogą pocztową na dane adresowe: 78-100 Kołobrzeg, ul. Mariacka 20A lub drogą e-mail pod adres: kontakt@centrumpiercingu.pl
 15. Reklamacji nie podlega Towar:
  1. który uległ naturalnemu zużyciu,
  2. w którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji,
  3. dostarczony do Sprzedawcy w stanie zanieczyszczonym lub posiadający wady wynikające z niewłaściwego przechowywania.
 16. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego Towaru z dokumentem sprzedaży, Sprzedawca informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.
 17. Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać pod adres:
  78-100 Kołobrzeg, ul. Mariacka 20A
 18. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 19. Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie.
 20. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru..
 21. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów reklamacji.
 22. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt Sprzedawcy.
 23. W przypadku braku możliwości wymiany zareklamowanego Towaru, np. z powodu braku jego dostępności na magazynie, zostaje wystawiona faktura korygująca.
 24. Wymieniony Towar zostaje wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy
 25. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, Towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.
 26. Zdjęcia Towaru zamieszczone na stronie sklepu mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z różnych ustawień monitora. Odcień koloru i różnica nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.
 27. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.
 28. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 29. Sprzedawca,  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.
 30. Wszelkie uwagi i skargi prosimy kierować pod adres e-mail: kontakt@centrumpiercingu.pl

 

X